Future Port Youth

Publikováno 2. 11. 2022 | Andrea Skopkova

Future Port Youth je akce určená středoškolským a vysokoškolským studentům, které zajímají technologie budoucnosti a s nimi související společenské změny. Letos se koná 10. listopadu. Zeptali jsme se organizátorů, konkrétně Michaely Indrišekové, jak celá akce probíhá.  

Future Port Youth

- English version below - 

Můžete ve stručnosti představit akci Future Port Youth? 

Future Port Youth je mezinárodní konference pro studenty a učitele s cílem představit mladým lidem pozitivní vizi budoucnosti a exponenciální technologie, které mohou využít ke spoluvytváření lepšího světa pro všechny. Přímo do škol se tak prostřednictvím živě vysílaných přednášek dostanou světoví řečníci z předních technologických firem. Letos na akci přislíbili svou účast Bezosův šéfkonstruktér raket z Blue Origin; Enea LeFons - umělec, který strávil 30 dní ve VR; ředitel Microsoft Garage Mike Pell a akci moderuje dívka s bionickými pažemi Tilly Lockey. Akce vznikla na základech populárního futuristického festivalu Future Port Prague.

Na stránkách uvádíte, že se jedná o akci, kterou vedle pořadatelů společně formují také studenti a učitelé. Jak přesně tato spolupráce probíhá?

Za celou událostí stojí mezinárodní tým Future Port Youth složený ze studentů, učitelů a členů organizačního týmu Future Port Prague. Studenti jsou formou stáží zapojení do celé organizace akce. Organizátoři dřívějších Future Port akcí zase fungují v roli mentorů a team leaderů a dodávají do projektu know-how a síť kontaktů po celím světě. Společně věříme, že potenciál exponenciálních technologií může změnit budoucnost studentů napříč studijními obory; nejen geeků!

Oslovujete s nabídkou spolupráce studenty, či školy, nebo vás kontaktují oni sami? Jakou cestou se může třeba student zapojit?

Během roku sdílíme nabídku dobrovolnických pozic na sociálních sítích a na webu a postupně doplňujeme tým podle aktuálních potřeb. Pravidelně aktualizujeme sekci s volnými pozicemi na našem webu: https://futureportyouth.com/join-our-team. Možná jste někde zahlédli i náš náborový leták, který jsme vyvěsili na vybraných středních školách. Školy, které se konference účastnily v minulém roce, kontaktujeme e-mailem s pozvánkou. Aktivně také kontaktujeme střední školy s nabídkou registrace.

Píšete, že studenti a učitelé jsou zapojeni jako dobrovolníci. Jakou může mít toto dobrovolnictví podobu? Jak to celé probíhá?

Studenti a učitelé spoluvytvářejí akci na dobrovolnické bázi a získávají tak cenné zkušenosti v žádaných oblastech – správa webu, grafika, tvorba a úprava videí, obsahový marketing, plánování mezinárodní akce aj.

Mezinárodní tým FPY funguje převážně on-line. Systém rozdělení práce, který jsme vyvinuli a postupně zdokonalujeme, byl inspirován agilním řízením projektů. Používáme inovativní nástroje – Slack pro komunikaci v týmu, Miro pro vizualizaci projektu a ClickUp pro správu úkolů a příležitostí a Mailchimp pro komunikaci se školami. Jednou za rok vyjedeme na mezinárodní teambuilding, který je oblíbenou částí organizace konference a zároveň odměnou pro celý tým.

Máte třeba nyní v organizačním týmu někoho, kdo v minulém ročníku prošel dobrovolnickou zkušeností coby student/učitel a přidal se nastálo?

Ano, máme. Většina týmu se konferenci věnuje ve svém volném čase při studiu nebo zaměstnání. Od loňského roku se složení týmu obměnilo, klíčoví členové ale zůstali a pomáhají s náborem a adaptací nových členů z řad studentů. Mezi stálými členy týmu máme studenty i učitele.

Zdá se, že během FPY se mají šanci potkat studenti a učitelé z různých škol, máte nějaké informace o tom, jestli třeba tento networking pokračuje i po skončení akce? Jsou s vámi účastníci nějakým způsobem v kontaktu?

Určitě. Některé vazby, které vznikly v týmu během první ročníku, se přerodily v další spolupráci i poté, co někteří členové odešli do jiných projektů. Třeba kolega z FPY, který na ČVUT založil raketový tým, spolupracuje dnes s dalšími lidmi z týmu, kteří na jiné škole mají skvělý makers lab a vlastní raketový tým. Jiného kolegu zase zaměstnal jako projektového vedoucího.

U účastníků je to o něco složitější, protože se akce účastní vzdáleně spolu se svými spolužáky ve svých třídách a s dalšími školami se většinou fyzicky nepotkají. Mají ale možnost se potkat s lidmi z jiných škol na návazných workshopech a meetupech komunity, kterou se pomalu snažíme budovat.

Letos také chystáme novinku, která propojování komunity posílí. Jde o soutěž studentských projektů využívajících exponenciální technologie k zlepšování světa, která poběží v průběhu roku. To ale trochu předbíhám, tu vyhlásíme až na v listopadu na Future Port Youth 2022. :-)

Minulého ročníku se účastnilo 70 škol v 11 zemích. Jak to vypadá letos? Jakou účast očekáváte?

Letos věříme v zapojení alespoň 100 škol z Česka, Evropy, ale i poza ní; letos se k nám připojí například i školy z Kanady, Uzbekistánu, či Etiopie. Poslední dvě jmenované země jsme oslovili právě díky členům našeho týmu, kteří z nich přišli studovat do Česka vysokou školu.

Na co se mohou účastníci těšit letos?

Letošní ročník slibuje skvělý zážitek s předními řečníky z nejen technologických oborů. Žhavými tématy buducnosti studenty a učitele provede 10 řečníků, mezi nimi např.:

  • šéfkonstruktér raket ze společnosti Blue Origin Jeffa Bezose, Gary Lai
  • spoluautor první verze Adobe Acrobat a ředitel inovační platformy Microsoft Garage Mike Pell;
  • Arash Azami, vizionář, podle kterého má být energie lidským právem, nikoliv komoditou
  • Enea LeFons – italský umělec a první člověk, který strávil nepřetržitě 30 dní ve virtuální realitě a další.

Celou akci moderuje inspirativní sedmnáctiletá Tilly Lockey, která je známá díky svým bionickým pažím vyvinutým společností Open Bionics a odhodláním měnit svět nehledě na svůj hendikep.- English version - 

Can you briefly introduce the Future Port Youth event?

Future Port Youth is an international conference for students and teachers. We want to inspire young people with a positive vision of the future and the exponential technologies they can use to create a better world for all. This event brings world-class speakers from leading technology companies directly into schools through live-streamed lectures. This year, Bezos's chief rocket designer from Blue Origin; Enea LeFons - an artist who spent 30 days in VR; Microsoft Garage director Mike Pell; and a girl with bionic arms, Tilly Lockey, will all attend the event. The event is a Youth-focused spinoff of the popular futuristic event Future Port Prague.

On the website you mention that it is an event that is shaped by students and teachers together with the organisers. How exactly does this collaboration work?

The international team behind Future Port Youth is made up of students, teachers, and members of the Future Port Prague organizational team. Students are part of the whole event organization in the form of internships. Organizers of previous Future Port events act as mentors and team leaders, bringing in know-how and a worldwide network of contacts. Together, we believe we can inspire young people with a positive vision and introduce the power and potential exponential technologies hold to students across all study fields, not just geeks! 

Do you approach students or schools with an offer of cooperation, or do they contact you? How can, e.g. a student, get involved?

We regularly update the Join Our Team section on social media and on the website and enroll new members according to current needs. Have a look here: https://futureportyouth.com/join-our-team. You may have also seen our recruitment flyer posted in selected secondary schools. Schools that participated in the konference last year are inviated via e-mail and we also actively approach new schools who might want to register

You also mention that students and teachers are involved as volunteers. What form can this volunteering take? How does it work in reality?

FPY’s international and vibrant team works mainly remotely. The work distribution system we have developed and are gradually tweaking was inspired by agile project management. We use innovative tools – Slack for team communication, Miro for visualising, ClickUp for task management and Mailchimp for communication with schools. Once a year, we go on an international teambuilding trip, which is the most popular part of the project and also a well-deserved reward for the whole team.

For example, do you now have someone in the core team who has had a volunteer experience as a student/teacher in the last year and has joined permanently?

Yes, we do. Most of the team is involved in the conference organization in their spare time while studying or working. Part of the team is new this year, but key members have remained and are helping to recruit and adapt new student members. We have both students and teacher among the permanent FPY core.

FPY seems as a great opportunity to meet students and teachers from different schools, do you have any information on whether this networking continues even after the event? Or, are some participants in contact with you in any way?

Sure. Some of the bonds formed in the team during the first year have turned into further collaborations even after some of the members left for other projects. For example, one FPY colleague who started the rocket team at CTU now collaborates with others from our team who have a great makers lab and their own rocket team at another school. Another colleague was employed as a project manager in his rocket team.

For the participants, it is a bit more complicated because they are participating remotely with their classmates in their classes and usually don‘t meet others in person. But they have the opportunity to meet people from other schools at follow-up workshops and meetups of the community we are slowly trying to build.

This year we are also launching a new competition to foster new the connections in our ecommunity. It will focus on student projects using exponential technology to improve the world, which will run throughout the year. I'm getting a bit ahead of myself though, we won't announce that one until November at Future Port Youth 2022. :-)

Last year, 70 schools in 11 countries participated. How about this year? What numbers do you expect?

This year we hope to involve at least 100 schools from the Czech Republic, Europe and beyond; this year we will be joined by schools from Canada, Uzbekistan and Ethiopia, for example. The last two countries were reached thanks to members of our team who came from them to study in the Czech Republic.

What are the highlights of this year edition? 

This year’s edition is going to be a fantastic experience with a number of passionate innovators from not only technical fields. The icons of the diverse lineup of 10 speakers are among others:

  • Gary Lai Chief Architect of Jeff Bezos’ Blue Origin
  • Mike Pell, a bold entrepreneur and director of Microsoft Garage NYC
  • Arash Azami, who believes energy is a human right not a commodity
  • Enea LeFons – the first person to have spent 30 days in VR and others

The event is hosted by the inspirational 17-year-old amputee Tilly Lockey known for her bionic arms developed by Open Bionics and her determination to change the world nevertheless her disability.