YOUTHPASS = tvůj "boarding pass" na trh práce

Publikováno 23. 8. 2021 | Gabriela Medwell

Již více než rok se málokdo z nás těšil na cestu do světa držíc v ruce boarding pass. Pandemie mnohým a mnohde pozavírala dveře. Nejinak tomu je, či spíše již doufejme bylo, i na trhu práce, a to především pro mladé. Přesto, nebo snad právě a proto, nabývá více než kdy dříve na svém významu možnost získávat potřebné žádané dovednosti pro dnešní globalizovaný svět. A kde se získávají nejlépe? Ve světě mezinárodních projektů, včetně těch dobrovolnických. Pojďme tedy do možností tohoto světa nahlédnout. Pojďme nadzvednout pokličku a přivonět si k nevšedním možnostem. A pojďme se seznámit, jakou roli v získávání nově nabytých dovedností hraje Youthpass.

YOUTHPASS = tvůj "boarding pass" na trh práce

 

Italka Alma a Litevka Aušra nedávno ukončily svůj roční dobrovolnický projekt. Však jsme v průběhu jejich life changing experience vás, naše čtenáře, s nimi několikrát seznamovali. S jejich končícím projektem obě děvčata kromě balení a loučení také finišovala svůj Youthpass. Co to tedy je? A jakou má onen Youthpass souvislost s mezinárodními projekty?

Začněme tedy popořádku. Trh práce pro mladé, dovednosti pro současný globalizovaný svět, mezinárodní projekty (nejen ty dobrovolnické) a onen již zmiňovaný Youthpass.

Když v roce 2014 přišel staronový program pro mládež, Erasmus+ (nástupce předchozích programů Erasmus, Leonardo, Mládež v akci a dalších), klad si za jeden ze základních cílů zvýšit zaměstnatelnost mladých do věku 30 let. Nezaměstnanost v té době dosahovala mezi mladými v některých evropských zemích až do výše neuvěřitelných 50%, a to i u těch, kteří drželi v rukou vysokoškolské diplomy. Za těch uplynulých 7 let se situace pochopitelně změnila. V některých zemích výrazně, v jiných ovšem ne příliš. Krize uplynulých let, a to nejen třeba v Řecku, mladým stále svazují ruce. Či přesněji řečeno, zaměstnavatelé spíše neradi zaměstnávají mladé. Proč tomu tak je? Odpovědí je pochopitelně více. Jednou z těch zásadních však je, že mladí, z pohledu zaměstnavatelů, nemají patřičné dovednosti. A to nemluvíme o dovednostech ve smyslu znalostí. Těmi je i do určité míry školský systém vyzbrojí. Co však mladým lidem k uplatnění chybí jsou praktické zkušenosti, přenositelné dovednosti. A tím nemyslíme zkušenosti týkající se konkrétních povolání, ale spíše zkušenosti v oblasti samostatnosti, sebeorganizace, schopnosti spolupráce, určité disciplíny, plnění povinností a třeba i dodržování pravidel. Schopnost postarat se sám o sebe, proaktivně kráčet vstříc. K tomu všemu se koncem roku 2018 přidala pandemická krize. Zaměstnavatelé mají co dělat, aby udrželi své firmy a společnosti v chodu a zisku. Přeci jen, jsou to oni, kdo přispívají do našeho daňového systému a díky komu máme k dispozici veřejné školství, zdravotnický i systém sociální podpory. Zdarma v České republice a ve většině evropských zemí, které se řadí mezi více či méně welfare states. A mladí? Více než rok strávený v online světě, místo ve školních lavicích či praktických trénincích. A že dopady budou nemalé je jasné snad každému. Za uplynulé necelé dva roky se trh práce proměnil. Nejen on pochopitelně. A vyvstávají dál a dál nové potřeby po nových dovednostech, nejen pro konkrétní pracovní pozice, ale také pro ještě globalizovanější svět. Jazyková vybavenost, digitální kompetence, schopnost komunikace, a tím nemyslíme jazykovou stránku, ale stránku psychologickou a sociální. Schopnost sebereflexe, náhledu na sebe a druhé, týmovost a mnoho dalšího. A zde již oslí můstek k třetímu tématu. Mezinárodní projekty.

Jakou roli mohu hrát? Jak mohou prospět mladým, a tedy nám všem? A jaká je jejich souvislost s trhem práce?

Uplynulo již 5 let od chvíle, kdy v roce 2016 tehdejší prezident Evropské komise Juncker State of the Union 2016 | European Commission (europa.eu)  přišel s návrhem založení Evropského sboru solidarity. Pouhé tři měsíce později, 7. prosince téhož roku European Solidarity Corps Volunteering | European Youth Portal (europa.eu) vznikl. Zařazen po boku programu Erasmus+ a jakožto nástupník Evropské dobrovolné služby. Další možnost pro mladé ve věku do 30 let vyjet za mezinárodní zkušeností. Zkušeností, která zásadně ovlivní, změní a pomůže. Jednotlivci i celé společnosti. Pod křídly Evropské komise a na její náklady. Neuvěřitelný rozpočet. Investice do budoucnosti nás všech. A tak ESC a současný program Erasmus+ 2021-2027 Erasmus+ | EU programme for education, training, youth and sport (europa.eu) dál vytvářejí podmínky pro mladé, a to zdaleka nejen pro mladé studenty, ale i pro ty mladé, kteří čelí překážkám, ať již sociálním, ekonomických, zdravotním, geografických či jiným. Pro všechny bez rozdílu a s veškerou možnou podporou. I pro částečně neslyšící Aušru či Italku Almu, jejíž rodná země je stále zasažena obrovskou nezaměstnatelností mladých umocněnou nyní ještě pandemickými dopady.

A dostáváme se již pomalu ke konci. Anebo začátku, záleží z jakého úhlu pohledu se díváme. Youthpass. Certifikát. Doklad. Nástroj reflexe. Průkaz o nabytých dovednostech. Startovací dokument k získání pracovního uplatnění. Youthpass dokumentující cestu mladého člověka na jeho mezinárodní cestě, projektu. Souhrn toho všeho, co se on či ona naučil. Youthpass, s nímž projekt končí a však začíná pro mladého člověka nová cesta. Cesta samostatnosti. Cesta získání uplatnění v dnešním světě, a tím i cesta přispívání do lepší udržitelné budoucnosti náš všech. Počáteční investice Evropské komise, finanční podpora oné mezinárodní zkušenosti, hrazená z daňových příspěvků nás ostatních se vrací. Mladý člověk vstupuje na trh práce. A nyní on či ona budou přispívat ke společné cestě.

Co tedy zcela konkrétně Youthpass je? Jak vypadá a jak s ním mladý člověk pod vedením zkušenějších pracuje? Pro ty z vás, kteří toužíte nahlédnou hlouběji, podívejte se zde Youthpass. Pro ty z vás, kterým postačí mé stručné popsání, čtěte dále.

Youtpass je doklad. Jakýsi certifkát. Vydaný a potvrzený organizací, která pro mladého člověka danou zkušenost zajistila. A co se v něm dočte ten, komu přijde do ruky? Nejlépe budoucí zaměstnavatel? Dozví se jaké konkrétní dovednosti mladý člověk nabyl, co se naučil, v čem se rozvinul. A v konečném důsledky tedy, zdali se hodí k dané pracovní pozici, co může potenciálnímu zaměstnavateli přinést a přispět tedy k jeho činnosti, cílům či poslání. Youthpass provází mladého po celou dobu jeho mezinárodní zkušenosti. Pomocí různorodých reflektivních nástrojů účastník projektu zjišťuje, co se již naučil a co se ještě naučit může či potřebuje. Není to tedy jen dokument shrnující, je to průvodce a rádce na cestě.

A nyní již poslední slova závěrem, ne má, ale Natálie, české účastnice dobrovolnického projektu ve Francii, která se nedávno vrátila z roční mezinárodní zkušenosti, kterou si zdokumentovala i právě pomocí Youthpass. Jak ji projekt pomohl? A co ona doporučuje druhým?

Nečekejte na "správný čas" a zůčastněte se jich (projektů, pozn. autorky) co nejdříve. Já ve slovech nedokážu popsat, co vše mi tento projekt dal a co vše pro mně v životě změnil. Jsem ráda, že jsem měla možnost se ho zúčastnit hned po ukončení střední školy, protože moje perspektiva a priority jsou nyní na správném místě a jsem připravená dosáhnout všech svých snů.