Dobrovolnictví v Dobroduši

Publikováno 18. 5. 2020 | Dobroduš

Delší dobu jsme si s kolegy kladli otázku, jak rozšířit povědomí o dobrovolnictví v sociální službě Dobroduš. Nakonec nás napadlo zkusit to formou článku a do jeho tvorby zapojit i naše dobrovolníky. V dubnu 2020 jsme tedy zaslali dotazník 48 dobrovolníkům, které máme ve své databázi. Jejich odpovědi přináší tento článek.

Dobrovolnictví v Dobroduši

Služba Následná péče Dobroduš ​

Jde o službu, která je poskytována v rámci Střediska křesťanské pomoci  Diakonie ČCE v Praze. Pomáhá lidem s duševním onemocněním v překonávání překážek spojených s nemocí a zapojováním se do společnosti. Podporujeme naše klienty v aktivním trávní volného času, v osobní angažovanosti a v rozšiřování sociálních kontaktů. Klienti Dobroduše jsou dospělí lidé z Prahy, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním. Jejich onemocnění je nejčastěji z okruhu psychóz, neurotických a afektivních poruch a poruch osobnosti, a negativně ovlivňuje kvalitu jejich životů. Vzhledem k velké stigmatizaci lidí s duševním onemocněním v naší společnosti a projevům nemoci, jsou tito lidé často sociálně izolovaní. Rodinné a přátelské vztahy u nich mnohdy dobře nefungují, nebo v jejich životě úplně chybí. Společně vytváříme společenství, kde se lidé navzájem podporují, mohou navazovat přátelské vztahy, vyměňovat si názory a vstupovat do běžného života ve společnosti.

Důležitou roli na této cestě mají právě naši dobrovolníci. Dobrovolníci v Dobroduši pomáhají klientům v rámci programu 1+1 a programu komunitního dobrovolnictví. V programu 1+1 se dobrovolník setkává s jedním z našich klientů. Tráví společně volný čas dlouhodobě (6-24 měsíců) a intenzivně (6-10 hodin měsíčně). Dvojice spolu podnikají různé aktivity (procházky, sportování, návštěvy kulturních akcí apod.). Komunitní dobrovolníci pomáhají spolu s klienty organizovat různé komunitní akce a pomáhají také s přípravou a organizací našich propagačních a benefičních akcí. Oblíbené jsou společné pravidelné výlety (1x/měsíc), kde se dobrovolníci navzájem poznají a setkají se s dalšími klienty a pracovníky služby.

V pomoci klientům dobrovolníci nezůstávají sami. Spolupracují se sociálními pracovníky a peer konzultanty. Na práci dobrovolníků dohlíží koordinátoři dobrovolníků, kteří se podílejí na vstupním vzdělávání, jsou s dobrovolníky v pravidelném kontaktu a organizují hodnotící schůzky s klienty. Dobrovolníci Dobroduše v programu 1+1 se pravidelně účastní skupinových supervizí s psychologem.

Odpovědi dobrovolníků na otázku, co dobrovolnictví přináší do jejich života.

„Radost, poznání, pocit sounáležitosti, naplnění, smysluplnosti, nové zážitky a příjemný pocit, že někomu pomáhám.“ To jsou slova, která se objevila v odpovědích na naši otázku: „Co Vám dobrovolnictví v životě přináší?“ Většina našich dobrovolníků mluvila především o pocitu smysluplnosti. Svůj volný čas mohou někomu darovat, tráví jej způsobem, který druhému člověku opravdu pomáhá.

Naši klienti bývají často osamělí a díky dobrovolníkům najdou společníka, který s nimi zajde do kavárny či restaurace. Mohou společně trávit čas něčím, co je baví, sportem i kulturou, tvořením či jen povídáním. Dobrovolnictví je však především setkáním dvou lidí, kteří se mohou navzájem jeden od druhého učit. Jedna z dobrovolnic například napsala: „On se učí ode mne, ale také já od něj - zatímco já jsem zaměřená na výkon, on dělá všechno pomalu a dovede si třeba vychutnávat jídlo a vůni růží. Je to osvěžující změna v jinak uspěchaném světě.“

„Uspěchaný svět“ je dalším termínem, který se v odpovědích dobrovolníků objevoval. Dobrovolnictví považují za přínosné pro zklidnění mysli. Dává jim možnost, aby se zastavili nad maličkostmi, kterých si dosud nevšímali. „Také nám pomáhá rozpoznávat podstatné věci od nepodstatných,“ shrnuje jedna z dobrovolnic. „Dobrovolnictví mi přináší zážitky, se kterými se v běžném životě často nepotkám. Klientky dokážou být nadprůměrně pozitivní, protože jsou opravdu upřímné a jaksi ´odříznuté´ od dnešní umělé a přehnaně rychlé doby.“

Dobrovolnictví se často stává pro dobrovolníky i výzvou, učí se zvládat některé nové situace. V odpovědích se například objevilo, že „člověk má možnost jít i mimo svou komfortní zónu,  vypořádat se s novými situacemi.... Díky tomu se stáváme odolnějšími a získáváme praktické zkušenosti do našich životů.“

Více o dobrovolnictví v Dobroduši na: https://www.youtube.com/watch?v=fMN8awMF4yg

Dobrovolnictví, studium a profese

Dobrovolnictví může lidem obohatit jejich volný čas, ale může jim  přinést také nové zkušenosti, které využijí např.  ve svém studiu nebo v rámci svého profesního rozvoje. Mnozí dobrovolníci v Dobroduši byli nebo jsou studenty psychologie či sociální práce. Dobrovolnická činnost jim pomáhá porozumět některým teoriím v praxi. Poznatky a zkušenosti z dobrovolnické práce v Dobroduš může uplatnit každý ve svém zaměstnání i v běžném životě. „Time management, komunikace, asertivita, schopnost plánovat a dělat kompromisy“ pojmenoval přínosy dobrovolnictví jeden z účastníků našeho výzkumu. Takovéto dovednosti můžete využít v jakémkoliv povolání i v každodenní komunikaci.

Někteří dobrovolníci velmi oceňují supervize, které mají v Dobroduši k dispozici. Zde mohou sdílet své zkušenosti a řešit vzniklé problémy. K tomu napsala jedna z dotázaných: „Rozhodně mi dobrovolnictví pomáhá. Viděla jsem příkladné fungování služby následné péče. A věřím, že já sama se rozhodně budu cítit jistější při práci s klienty. Také si cvičím svůj styl vystupování - mám tím na mysli například laskavé, ale pevné stanovení hranic.“

V Dobroduši se snažíme o otevřenou komunikaci a přátelské prostředí. Klienti i dobrovolníci mohou se zaměstnanci sdílet vše, co potřebují pro to, aby se s námi  cítili dobře. Snažíme se, abychom vytvářeli společenství, kde se lidé cítí bezpečně, vzájemně se podporují a respektují se. V Dobroduši se nemusí lidé s duševním onemocněním stydět za své starosti a projevy nemoci. Pokud chtějí, tak mohou o těchto věcech otevřeně mluvit bez toho, aby je někdo hodnotil, nebo odsuzoval. Spolu s dobrovolníky se snažíme, aby mohli vždy být sami sebou, aby jejich zkušenosti byly pozitivní. Učíme se přijímat jeden druhého takové, jací jsme a rozvíjet vzájemné pochopení a respekt.

Jak rozumíme lidem s duševním onemocněním?

Duševní onemocnění je v dnešní době často zmiňováno v souvislosti s reformou psychiatrické péče, která by v průběhu let měla přinést nové metody a přístupy v oblasti péče o duševní zdraví. Díky tomu v poslední době vzrostla snaha o zvýšení informovanosti široké veřejnosti. Většina z nás nemá žádnou zkušenost s duševním onemocněním, nevíme, co si pod tímto pojmem máme představit. Někdy máme o duševním onemocnění zkreslené představy. To, že se setkáme s lidmi, kteří mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním,  napomůže pochopení, že jsou to lidé jako my.   

Proto jsme našim dobrovolníkům položili tuto  otázku: „Změnil se Váš pohled na lidi s duševním onemocněním po tom, co jste se stali dobrovolníkem?“ Jejich odpovědi svědčí o tom, že díky trávení času s klienty se jim podařilo lépe porozumět jejich prožívání. „Zkušenost nepřetržitě rozšiřuje obzory, zvyšuje empatii a soucit k člověku, kterému pomáhám, ale i k sobě samé,“ říká jedna z dobrovolnic.

Zkušenost  dvou klientů, Standy a Pavla, je k dispozici na: https://www.youtube.com/watch?v=MpN6CzPYLnM

Co oceňují dobrovolníci na sociální službě Dobroduš?

O tom, že se dobrovolníci v Dobroduši cítí dobře, svědčí následující odpovědi v dotazníku:

„Velmi milé a pozitivní prostředí, vstřícný a zároveň profesionální přístup.“

„Ochota, pravdivost, zakotvení v širším týmu.“

„Komunita, přátelskost, domáckost, možnost říct si kdykoli o pomoc.“

„Líbí se mi osobní přístup všech pracovníků k dobrovolníkům. Prostředí je vždy příjemné a všichni jsou na sebe milí. Zároveň se mi líbí, že Dobroduš na nikoho nijak netlačí a plně respektuje naše časové možnosti. Myslím, že Dobroduš je plná iniciativních lidí, a díky tomu jsou akce, kterých se můžeme zúčastnit, často velmi rozmanité.“

„Je tam parta prima lidí. Chodím tam velice ráda. Je tam vážně skvělá podpora, podmínky jsou tak pěkně nastavené, že se v nich cítím naprosto bezpečně. Obrovsky oceňuji také úvodní zaškolení a možnost odborných konzultací na pravidelných supervizích i prakticky kdykoliv, pokud bych potřebovala.“

Poznámka na závěr

Sociální služba Dobroduš pokračuje v přijímání nových dobrovolníků, a to zejména nyní, kdy opět spouštíme provoz v plném rozsahu po období omezování kvůli koronavirové epidemie. Všichni zájemci o dobrovolnickou činnost projdou vzdělávacím programem a poté budou propojeni s člověkem, kterého budou doprovázet. Bude s nimi uzavřena dohoda, která nastaví pravidla kontaktu s klientem Dobroduše i podporu dobrovolníka během spolupráce. Minimální doba spolupráce je půl roku. Zájemci o  zapojení do dobrovolnického programu mohou kontaktovat naši koordinátorku dobrovolníků Bc. Zuzanu Beranovou na emailu: dobrovolnici.dobrodus@diakonieskp.cz nebo telefonu:  730 852 857.

Další informace jsou k dispozici na našich webových stránkách: www.dobrodus.cz

Facebooku: Dobroduš Diakonie ČCE – SKP v Praze

Instagramu:@dobrodus

 

Následná péče Dobruš - Diakonie - ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze