Lektor/lektorka online doučování pro žáky migranty

Publikováno 18. 1. 2022 | Sdružení pro integraci a migraci
Dobrovolníci a dobrovolnice pomáhají žákům migrantům se snáze zapojit do školní výuky. Celé doučování probíhá online.
Platná
Lektor/lektorka online doučování pro žáky migranty
Proč využít tuto příležitost: 
Možnost pomoci z pohodlí vlastního domova
Možnost dále se vzdělávat v oblasti práce s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
Kvalitní metodické vedení ze strany zaměstnanců Sdružení pro integraci a migraci
Není nutná předchozí zkušenost s doučováním či vedením výuky.
Jak dobrovolník pomůže: 
Hravou formou bude rozvíjet komunikační dovednosti žáka.
Pomůže žákovi se vyznat v učivu.

ONLINE DOUČOVÁNÍ 

Online doučování je praxí, kterou jsme začali rozvíjet v reakci na uzavření škol z důvodů pandemie nemoci Covid-19 na jaře roku 2020 a rozhodli se v ní pokračovat i po opětovném otevření škol. Dobrovolníci doučování vedou výhradně prostřednictvím online platforem (Skype, Google Meet atd.), přes které se pravidelně jednou až třikrát týdně scházejí s dětmi z rodin migrantů. Těm se pak snaží pomáhat s porozuměním učivu nebo rozšiřovat jejich znalosti češtiny a komunikační dovednosti.

Doučování probíhá (až na výjimky) jeden žák na jednoho dobrovolníka. Jeho cíle je zprostředkovávat dětem zejména individuální přístup, rozšiřovat jejich dovednosti v češtině a poskytovat jim potřebnou podporu, na kterou jejich rodiče či pedagogové nemají kapacitu. Smyslem činnosti dobrovolníků není nahradit pedagogy a školní výuku. Spíše se soustředí na problémy, se kterými se žáci ve škole potýkají a pomáhají jim s orientací v učivu.

Online doučování má samozřejmě své mouchy a svá specifika. Nespornou výhodou je, že doučování může probíhat prakticky odkudkoliv a není fixováno na offline setkání žáka a dobrovolníka. Právě z toho důvodu je učení v online prostoru velmi odlišné a je třeba to mít na zřeteli. Soustředění (jak žáka tak dobrovolníka) může být v online prostoru narušováno. A to nehledě na externí vlivy jako stabilita připojení nebo ruch v místnosti, kde doučování probíhá, které je také třeba brát v potaz. Jsme si vědomi toho, že jak člověk vnímá práci online, je z velké části individuální. Proto se snažíme individuální limity práce online ctít. Některé předměty a témata se prostřednictvím webkamery a online aplikací vysvětlují jen velmi nesnadno. Nemá smysl snažit se dětem předat učivo, o kterém dobrovolník zjistí, že není v jeho schopnostech jej v online formátu předat. Cílíme tak na to dětem pomoci “jen” v té míře, jakou nám online prostředí umožňuje.

Nicméně online prostor představuje také příležitost pro použití řady unikátních metod a pro využívání interaktivních materiálů a aplikací. S nimi se pracovníci SIMI dobrovolníky průběžně seznamovat a vést je k jejich používání. Hlavně z toho důvodu se snažíme doučování vést hravou formou.

KOHO DOUČUJEME

Doučování se soustředí na žáky s OMJ, kteří navštěvují základní školu a potýkají se s problémy ve výuce kvůli nedostatečné znalosti češtiny nebo kvůli kulturním rozdílům. O jejich situaci jsme vydali i factsheet. Doučujeme převážně žáky s OMJ napříč ročníky. Nejvíce se nám do programu přihlašují děti z prvního stupně. Jejich znalost češtiny je různorodá a zcela nemusí odpovídat tomu, v jakém ročníků tito žáci jsou. Snažíme se cílit na žáky na úrovni A2 a vyšší.

Zavření škol v důsledku pandemie viru Covid-19 tvrdě zasáhlo především děti se specickými potřebami, jejichž znevýhodnění se s krizovou situací znásobilo. Zvláště obtížná byla tato situace právě pro děti a žáky s OMJ, jelikož distanční výuka byla pro žáky i rodiče s nedostatečnou znalostí českého jazyka velmi obtížná. Navíc děti s velmi nízkou úrovní češtiny navíc během karantény ztratily kontakt nejenom se svými pedagogy, ale i spolužáky. Ocitly se izolovány jen ve velmi úzkém prostředí své rodiny, často zcela bez kontaktu s majoritní společností. Zmíněná situace také zvýraznila některé problémy, se kterými se tyto děti potýkají i v běžné prezenční výuce. Právě je se naše doučování snaží částečně řešit.

Více informací najdete ZDE.