Do you want to volunteer and help people learn English? / Chcete dobrovolničit a pomáhat při tom lidem učit se anglicky?

Publikováno 10. 10. 2017 | ENGLISHstay z.ú.

Are you a native English speaker? Are you planning a trip to Europe? Would you like to gain experience teaching English?

Jste v angličtině rodilý mluvčí? Plánujete výlet do Evropy? Chcete získat zkušenosti učením angličtiny?

Do you want to volunteer and help people learn English? / Chcete dobrovolničit a pomáhat při tom lidem učit se anglicky?

We established our non-profit company with the aim of raising the English language literacy of young Czech students by enabling them to interact with native English speakers in a multi-cultural exchange. The Czech Republic is particularly well-suited for our program: it is located in the heart of Europe and, as a transit country with thousands of years of tradition and history, it is a center of learning and culture that attracts people from all over the world. By arranging for English-speaking volunteers to meet, listen to and speak with Czech children, we intend, not only to foster English language literacy, but also to broaden the children's horizons, enrich their lives and encourage them to feel more at home in the world.

The focus of our ENGLISHstay program for adults is English language immersion with a cultural twist. For six days and nights, in lovely rural Czech venues, we sequester Czech participants with native English-speaking volunteers. For approximately 70 hours, the students and volunteers talk and listen to each other entirely in English, all the while sharing in fun and educational activities. By week's end, the Czech students all evidence growth in self-confidence and English-language proficiency. In addition, everyone's cultural understanding has been greatly enhanced!

Naši neziskovou organizaci jsme založili s cílem zvýšit angličtinářskou gramotnost českých studentů tím, že jim umožníme kontakt s rodilými mluvčími v rámci multikulturní výměny. Česká republika je pro náš program zvláště vhodná: nachází se v srdci Evropy a jako tranzitní země s tisíciletou historií je centrem vzdělávání a kultury, což přitahuje lidi z celého světa. Tím, že umožníme anglicky mluvícím dobrovolníkům se setkat a mluvit s českými dětmi, nesledujeme pouze zvýšení jazykové zdatnosti, ale také rozšíření horizontu dětí, obohacení jejich životů a dodání odvahy cítit se na světě více doma.

Záměrem našeho ENGLISHstay programu pro dospělé je ponoření se do angličtiny s kulturním přesahem. Na šest dní a nocí obklopíme české účastníky rodilými mluvčími, a to v nádherných venkovských lokalitách. Přibližně 70 hodin si budou studenti a dobrovolníci povídat pouze v angličtině a sdílet zábavné i vzdělávací aktivity. Na konci týdne si čeští studenti budou jistě vědomi zvýšení sebevědomí a zdatnosti v anglickém jazyce. A navíc se při tom všem zlepší vzájemné kulturní porozumění každého účastníka!