Zákon o dobrovolnické službě

Věcný záměr zákona o dobrovolnictví (dokument Adobe PDF)Věcný záměr zákona o dobrovolnictví

Záměrem zákona o dobrovolnictví je upravit právní postavení dobrovolníka, právní vztahy při výkonu dobrovolnictví, a to pro co nejširší spektrum dobrovolnických činností, které nebude redukované pouze na akreditovaný režim, tak jak je to v současné situaci. Tento zákon bude  zahrnovat  zároveň dobrovolnictví vykonávané dobrovolníky podle zvláštních předpisů a pravidel EU, ať již se jedná např. o dobrovolníky Českého červeného kříže, dobrovolné hasiče  či Evropskou dobrovolnou službu a EVAID.

Případné připomínky a náměty posílejte přímo na adresy: hana.frydlova@mvcr.cz;  natasa.diatkova@mvcr.cz

***********************************************************************************************************************

Novela_zák_dobr_služba_komentář_MV.doc (dokument MS Word)Novela_zák_dobr_služba_komentář_MV.doc Konečně je na světě novela Zákona o dobrovolnické službě!

Bližší informace a celý dokument najdete na webu Ministerstva vnitra České republiky:
http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-novele-zakona-o-dobrovolnicke-sluzbe.aspx

nebo zde (dokument RTF)zde

Srozumitelný souhrn (dokument MS Word)souhrn, co je novelizováno a od kdy to platí

Řadu dalších informací a dokumentů najdete na: http://www.mvcr.cz/dobrovolnicka-sluzba.aspx

*********************************************************************************************************************

 

 

 

Zákon  č. 198/2002, Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých  zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o dobrovolnické službě nabyl účinnosti k 1. lednu 2003. Gesci za jeho realizaci nese Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality.

Hlavním cílem zákona o dobrovolnické službě není  upravit a omezit všechny existující a značně rozmanité formy dobrovolnictví. Zákon působí nedirektivně. Nechává na uživatelích svobodnou volbu, zda podstoupí proces akreditace a budou se zákonem řídit. Zákon zavádí do českého právního řádu pojem dobrovolník, dobrovolnická služba, vysílající organizace, přijímající organizace aj. Upravuje a vymezuje podmínky, za kterých stát podporuje dobrovolnickou službu,  a to včetně dotací nestátním neziskovým organizacím, které mají akreditovaný program podle tohoto zákona.

Zákon představuje ucelený, vzájemně provázaný systém podmínek, jejichž splnění umožňuje občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, církvím a náboženským společnostem a jejich právnickým osobám získat akreditaci pro oblast dobrovolnické služby. Akreditace je svého druhu „značkou kvality“, garancí, že  organizace s akreditovaným projektem všem svým partnerům působícím v akreditovaném režimu zajišťuje služby ve standardní kvalitě, zajišťuje bezpečí a ochranu pro dobrovolníky i příjemce dobrovolnické služby.  Akreditace je udělována  na 3 roky.

Podstatou zákona je nastavení jasných, srozumitelných, právně podložených a vymahatelných pravidel pro všechny zúčastněné subjekty. tj. jak pro dobrovolníka, tak pro vysílající a přijímající organizaci. Zákonem získává dobrovolník právní status.

Dobrovolníci v akreditovaném režimu se tedy řídí zákonem o dobrovolnické službě, občanský zákoník se na ně vztahuje pouze v oblastech, které zákon o dobrovolnické  službě neupravuje.

Organizace s akreditovaným projektem mohou žádat o dotaci Ministerstvo vnitra.

Informace k dobrovolnické službě organizované podle tohoto zákona získáte na Ministerstvu vnitra (odbor prevence kriminality, oddělení preventivních programů a dobrovolnické služby). Na stránkách oddělení naleznete seznam všech organizací, které mají akreditované programy podle tohoto zákona. Dále zde jsou např. vzory smluv, které mohou organizace uzavírat s dobrovolníky, informace o zahraniční legislativní úpravě dobrovolnictví, informace o možnosti získání dotace,  obecně veškeré informace o akreditačním procesu, výhodách a povinnostech, jež z něho vyplývají, a také kontakty na pracovníky Oddělení dobrovolnické služby. Neváhejte se na ně v případě potřeby obrátit o informaci či radu.

 Jaké zásadní výhody poskytuje zákon o dobrovolnické službě dobrovolníkům?

 1)      Dobrovolník v akreditovaném projektu má smluvně zaručené postavení.
 2)      Dobrovolník je pojištěn proti škodám, které vzniknou jemu osobně a které by  mohl způsobit dalším osobám.
 3)      Dobrovolník má nárok na poskytnutí kvalitní přípravy k výkonu dobrovolnické činnosti.
4)      Výkon dlouhodobé dobrovolnické služby, překračuje-li v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu, se považuje za náhradní dobu zaměstnání, tzn., že při posuzování nároku na podporu v nezaměstnanosti se k této době přihlíží a započítává se jako doba zaměstnání.
5)      Pokud je dobrovolník nezaměstnaný a bude vykonávat dlouhodobou dobrovolnickou službu alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu na základě smlouvy uzavřené s vysílající organizací, má možnost si hradit důchodové pojištění (může mu hradit vysílající organizace) a tato doba se pak započítává do nároku na důchod.
6)      Stát je plátcem zdravotního pojištění za dobrovolníka v případě, že vykonává dlouhodobou dobrovolnickou služby v rozsahu překračujícím v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu, pokud není dobrovolník účasten zdravotního pojištění z jiného titulu.

*******************************************************************


Novinky

10. 8. 16

Volná místa-supervize a výcvik koordinátorů dobrovolníků

HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. otvírá nový běh Supervize koord...

16. 7. 16

Dobrovolnická fotosoutěž

je tady! Přihlas své fotografické dílo na téma dobrovolnická práce a vyhra...

23. 6. 16

Podpoříme mladé Dobro-druhy, které baví pomáhat – zapojte se!

Vyhlášení programu Dobro-druzi zaměřeného na rozvoj filantropických aktivi...

10. 6. 16

Pomocníci se našli díky Databázi dobrovolnických příležitosí

Ve středu 8. června jsme se sešli na zahradě DS Zvonková v Praze 10 na akc...

30. 5. 16

Dobrovolnicví jako důležitý signál pro personalisty

Dobrovolnické působení hraje také nezanedbatelnou roli při rozhodování per...

14. 5. 16

Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020

Zásadní materiál o podpoře neziskového sektoru z vládních kruhů obsahuje v...

10. 5. 16

Deset let Amelie a zajímavosti o jejích dobrovolnících

Newsletter Amelie jaro 2016

28. 4. 16

Dobrovolnik.cz na NGO marketu

Restart portálu DObrovolnik.cz a Databáze dobrovolnických příležitostí, na...

22. 4. 16

DOBROVOLNICTVÍ V OLYMPIJSKÉM PARKU

V srpnu otevře Český olympijský výbor při příležitosti her v Riu park u vo...

13. 4. 16

Jarní úklidy přírody v celé ČR

Kromě akce UKLIĎME ČESKO, která se uskuteční tuto sobotu 16. dubna a stále...

1. 4. 16

Finance pro DC na Vysočině

Dobrovolnická centra na Vysočině můžou žádat o krajskou dotaci. Rozděleno ...

21. 3. 16

Ukliď skládku, vyhraj kameru!

Ukliďme svět, ukliďme Česko ve spolupráci s firmou Canon vyhlašují soutěž ...