Humanitární organizace ADRA si připomíná 20 let činnosti v České republice

V úterý 29. května si humanitární organizace ADRA připomněla dvacáté výročí založení pobočky v České republice.

Hlavní část oslav se uskutečnila ve Společenském centru Bethany v Praze. V pravé poledne zde byla slavnostně zahájena výstava fotografií mapující dvacet let činnosti, v podvečer se na stejném místě konala děkovná bohoslužba a od půl sedmé také narozeninový koncert pro dárce a partnery, na němž vystoupili otec a syn Kudeláskovi, Prague Cello Quartet a The Swings. Na koncertu se organizačně podela Blue Season Art Agency.

Oslavy se konají pod záštitou místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga a proběhly na několika místech v České republice. Ve stejný den od 13 hodin začal narozeninový koncert také v Ostravě-Porubě, v centru Plzně proběhla pod záštitou primátora města Plzně akce Mince pro Adru. Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek u příležitosti výročí vydalo knihu fotografií a příběhů dobrovolníků Pomáhat je radost. Křest se konal 24. května v Hukvaldech. Dvacetileté výročí připomene i zmiňovaná výstava fotografií, která bude až do podzimu 2013 putovat po třiceti místech v ČR. Poprvé si ji veřejnost mohla prohlédnout již 30. května v obchodním centru DBK v Praze.

Česká pobočka organizace ADRA byla zřízena 29. května 1992, kdy začala působit Nadace ADRA. „ADRA začínala nadšením několika jedinců z řad Církve adventistů sedmého dne a za nezištné podpory dalších dobrovolníků. Od té doby prošla logickým vývojem – rozrostla se, humanitární i rozvojová práce se v posledních letech zprofesionalizovala. Jsem moc rád, že v Adře stále pracují stejně nadšení lidé, jako tomu bylo na začátku,“ říká Jan Bárta, výkonný ředitel občanského sdružení ADRA. 

Dnes ADRA patří mezi tři největší humanitární organizace v České republice. Pomáhá jak při živelných katastrofách a jiných mimořádných událostech doma i ve světě, tak při odstraňování dlouhodobých problémů v rozvojových zemích, jako je nedostupnost zdravotní a sociální péče, nedostatek zdrojů pitné vody či potravin, chudoba, nepřístupnost ke vzdělání apod. V současné době ADRA poskytuje humanitární pomoc v zemích Afrického rohu, v Barmě, Japonsku a Pákistánu. Rozvojové projekty realizuje v Bangladéši, Etiopii, na Haiti, v Keni a v Thajsku. V Barmě a Gruzii probíhají také lidsko-právní projekty, které jsou zaměřeny na podporu demokratizace a rozvoje občanské společnosti. Zde si můžete pustit výroční video shrnující 20let ADRY v ČR

V České republice ADRA provozuje 10 dobrovolnických center, která koordinují dobrovolníky ve 27 městech ČR; dobrovolníci se zaměřují na pomoc zdravotně postiženým, nemocným, dětem a seniorům. V roce 2011 ADRA vyslala do 119 dětských domovů, nemocnic, léčeben dlouhodobě nemocných a domovů pro seniory 1600 dlouhodobých dobrovolníků. V Hradci Králové ADRA provozuje Poradnu pro oběti domácího násilí a Dětské krizové centrum.

Těší mě, že práci organizace ADRA podporují lidé bez ohledu na náboženské či světonázorové přesvědčení. Nejde jen o samotné zaměstnance, na její činnosti se podílí stovky dobrovolníků a v čase mimořádných událostí, jakými jsou u nás například povodně, se pod naším vedením zapojují další tisíce lidí. Bez pomoci dobrovolníků a všech našich dárců by ADRA mohla stěží vykonat tolik užitečné práce. Všem podporovatelům organizace ADRA tímto děkujeme,“ dodává Jan Bárta.

Při desátém výročí ADRA zahájila pravidelnou Velikonoční sbírku, při příležitosti 20. narozenin spouští mediální kampaň Mince denně. Cílem kampaně je rozšířit počet pravidelných dárců a informovat veřejnost o tom, proč je pro neziskovou organizaci důležitá dlouhodobá podpora drobných přispěvovatelů. Dárcovský program organizace ADRA Mince denně je založen na myšlence, že i drobný pravidelný finanční dar – pouhá mince denně – může znamenat významnou pomoc lidem v nouzi. Do programu Mince denně se dárci mohou zapojit prostřednictvím on-line formuláře na webových stránkách www.mincedenne.cz.

V Praze dne 29. května 2012

 

Na požádání rádi poskytneme fotografie z historie i současnosti humanitární organizace ADRA. Více informací:

Martina Šmídtová, PR manažerka a tisková mluvčí

mobil: 736 480 866, e-mail:  

NEJ projekty organizace ADRA za 20 let

Projekt s největší poskytnutou materiální pomocí

V období válek v zemích bývalé Jugoslávie a v následné rekonstrukční fázi ADRA na místo konfliktu dovezla více než 50 000 tun pomoci. S odstupem času lze říci, že se jednalo o pomoc hrdinskou, uskutečňovanou ve velmi svízelných podmínkách a kvůli ostřelování mnohdy v ohrožení života. Výjimečnou byla ADRA i tím, že fungovala jako pošta a dovážela konkrétním příjemcům balíčky s potravinami a dopisy od jugoslávských uprchlíků v ČR.

 

Nejdéle trvající projekt

Program BangBaby byl zahájen v roce 1999. Cílem programu je trvalá podpora a zlepšení života chudých bangladéšských dětí formou adresného dárcovství nebo prostřednictvím podpory slumových škol. Do dnešních dnů projekt pomohl 4 070dětem, za celou dobu trvání programu bylo vybráno přes 87 milionů korun.

 

Nejdelší veřejná sbírka

První ročník Velikonoční sbírky se uskutečnil v roce 2002. Po dobu 10 let vyráželo na dva dny před Velikonocemi do mnoha měst v ČR tisíce dobrovolníků s kasičkami. Třetina výtěžku byla určena na podporu domácích projektů, třetina na humanitární pomoc a třetina na rozvojovou pomoc. Za deset let konání sbírky se tímto způsobem vybralo 24 855 352 Kč.

Projekt s největším rozpočtem

Při ničivé vlně tsunami v Asii v roce 2004 byla v oblasti západního Acehu na Sumatře zničena více než polovina ze 190 škol, které poskytovaly vzdělání 25 tisícům žáků a studentů. ADRA ČR se podílela na obnově těchto škol i nákupu jejich vybavení. V rámci projektu bylo postaveno i ubytování pro učitele těchto škol. 600 z nich prošlo školením, které mělo za cíl zvýšit jejich odbornost a připravit je na práci s dětmi v posttraumatickém stresu. Celkový rozpočet projektu byl v přepočtu více než 97 milionů korun, ADRA ČR přispěla 52 miliony. Prostředky pocházely výhradně z veřejné sbírky.

Nejvzdálenější projekt

Vanuatu je souostroví 83 ostrovů nacházející se 1750 kilometrů východně od Austrálie. V roce 2008 zde ADRA realizovala projekt, jehož cílem bylo zvýšení úrovně vzdělávání v místních komunitních školách, které se mimo jiné potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pedagogů. Díky tomuto projektu získalo 180 učitelů základní kvalifikaci, která jim navíc umožnila pokračovat dále ve studiu na vysoké škole.

Nejpřekvapivější pomoc

V únoru roku 1995 odjely z Prahy za finanční podpory české vlády tři kamiony a doprovodná sanita s humanitární pomocí pro čečenské uprchlíky v Rusku. Až na místě, ve městě Mineralnyje Vody, se pracovníci dověděli, že v čečenském hlavním městě Groznyj, obklíčeném ruskými jednotkami, byl vyhlášen klid zbraní, proto se rozhodli zajet s částí pomoci přímo tam. Přesně týden po odjezdu tak část výpravy stanula přímo v centru tohoto zničeného města. Samotné ruské jednotky kontrolující tuto oblast byly zaskočeny touto iniciativou, neboť podle jejich vyjádření se toho doposud žádná z humanitárních organizací neodvážila. Situaci v Grozném v té době komplikovali ostřelovači a ruská armáda podle ruských sdělovacích prostředků zaminovávala přístupové cesty. Pomoc bylo nutné vyložit velmi rychle, neboť se setměním končil i klid zbraní.

Nejdéle trvající projekt sociální pomoci

Přesně 18. října 1994 byl otevřen Azylový dům v Novém Jičíně. Vlastníkem domu bylo město, ADRA pouze zajišťovala jeho provoz. Původně byl určen pouze pro muže, později začal poskytovat dočasné přístřeší i matkám s dětmi v obtížné životní situaci. V roce 2002 byl navíc ještě zřízen azylový dům v nedalekém Straníku. Provoz těchto azylových domů ADRA ukončila po více než sedmnácti letech na konci roku 2011.

  

ADRA 20 let v číslech

Největší počet zaměstnanců: 208 v roce 2010

Největší roční rozpočet organizace: 108 121 000 Kč v roce 2011

Největší humanitární sbírka: 124 293 438 Kč v roce 2004/5 na pomoc po tsunami v Asii

Největší rozvojová sbírka: 1 164 000 Kč, podpora slumových škol v Bangladéši (2008 – 2011)

Největší výtěžek celostátní Velikonoční sbírky: 3 876 119 Kč v roce 2002

Největší počet koordinovaných dobrovolníků: zhruba 2 500 při povodních v roce 2010

Největší počet dlouhodobých dobrovolníků koordinovaných dobrovolnickými centry: 1 600 v roce 2011

Největší počet účastníků projektu PRVák: 13 309 v roce 2009

Největší počet obrázků zaslaných do výtvarné soutěže: 7 022 obrázků v roce 2011

Klíčové projekty ADRA ČR

1992
29. května 1992 se ADRA registruje pod jménem Nadace ADRA - Adventistická agentura pro pomoc a rozvoj.

 

1993 – 1996

ADRA pravidelně realizuje humanitární cesty s pomocí do Bosny a Hercegoviny, zejména do obklíčeného Sarajeva. Dopravuje sem potravinovou i materiální pomoc, ale i adresné balíky a dopisy od bosenských uprchlíků žijících v ČR. Během cest do Sarajeva jsou kamiony s pomocí často terčem střelby. V roce 1994 je jeden z řidičů postřelen do nohy.

 

1994

Zahájen provoz azylového domu v Novém Jičíně.


Dne 12. prosince 1994 je z důvodu legislativních změn založeno Občanské sdružení ADRA. Od té doby vedle sebe paralelně existují dva právnické subjekty Nadace ADRA a ADRA o.s.

1995
Vypravena humanitární pomoc pro čečenské uprchlíky v Dagestánu, Ingušsku a Rusku. ADRA využívá klidu zbraní během dne a dováží pomoc přímo do obklíčeného hlavního města Čečenska Groznyj.

 

1996-2009
V roce 1996 ADRA začíná působit v Tešanji (Bosna a Hercegovina), zpočátku zde dováží humanitární pomoc do místního uprchlického tábora, později zde staví obydlí pro vracející se uprchlíky, rekonstruuje nemocnici, realizuje projekty na podporu místních sociálních zařízení a později distribuuje balíčky pro děti ze sociálně slabých rodin. Na památku této pomoci nese jedna z ulic Tešanje jméno ADRA.

 

1997
Během rozsáhlých záplav na Moravě ADRA distribuuje přes 140 tun materiální pomoci v podobě léků, potravin, pitné vody, ošacení a hygienických prostředků. Vedle toho organizuje seminář o vysoušení obytných budov a zdarma zapůjčuje vysoušeče. Zapojuje a koordinuje stovky dobrovolníků.

 

1999
ADRA dováží pomoc do táborů pro kosovské uprchlíky v Srbsku, Makedonii a Černé Hoře.

Je zahájen dlouhodobý program BangBaby, jehož prostřednictvím mohou dárci v ČR podporovat vzdělání chudých bangladéšských dětí.

 

2002
Rozsáhlé záplavy postihují téměř třetinu území Čech. ADRA koordinuje pomoc stovek dobrovolníků při odstraňování škod a distribuuje 105 tun potravin, vody a hygienického materiálu.

2003
Prostřednictvím projektu „Adopce v balíčku“ umožňuje ADRA adresnou podporu dětí ze sociálně slabých rodin v Bosně a Hercegovině a v Kosovu.

 

2004
Ve Frýdku-Místku je založeno první ADRA dobrovolnické centrum.

 

2005 – 2009

ADRA se zapojuje do pomoci obětem tsunami v jihovýchodní Asii. Okamžitě po tsunami financuje distribuci nejnutnější materiální pomoci. Později se věnuje rekonstrukční činnosti – opravuje a staví školy, buduje obydlí, obnovuje vodní zdroje, podporuje obnovu živobytí, např. založením výrobny lodí, distribucí nářadí a poskytováním mikroúvěrů. Projekty jsou realizovány v Indii, Indonésii, Thajsku a Srí Lance.

2005

ADRA poskytuje psychosociální pomoc svědkům či pozůstalým obětí teroristického útoku v Beslanu v Rusku.

V Hradci Králové je otevřena Poradna pro oběti násilí a trestné činnosti.

 

2006
ADRA zahajuje rekonstrukci zdravotnického zařízení v Itibu v Keni.

Ve stejném roce se také rozjíždí Projekt globálního rozvojového vzdělávání PRVák, v jehož rámci jsou organizovány výukové programy na mateřských, základních i středních školách, jež mají žákům a studentům přiblížit problematiku rozvojových zemí. 

V Kragujevaci v Srbsku ADRA podporuje Centrum pro oběti domácího násilí.

2007 - 2010

V mongolské poušti Dornogobi realizuje ADRA tříletý zemědělský projekt. Jsou zde budovány studny využívající solární energii a okolo nich zeleninové zahrady, kde se místní obyvatelé, povětšinou původní pastevci, učí, jak pěstovat zeleninu.

2008
ADRA se zapojuje do projektu humanitární pomoci obětem cyklónu Nargis v Barmě.

2009
Ve spolupráci s Institutem tropů a subtropů České zemědělské univerzity zahajuje ADRA tříletý projekt podpory zemědělství v Catabola v Angole. Podporuje zde zemědělskou školu i místní poradenské centrum.

Poprvé realizuje ADRA tzv. transformační projekt. Jde o projekt na podporu komunit v Karenském státě v Barmě.

2010
ADRA pomáhá po zemětřesení na Haiti. Po okamžité humanitární pomoci se zaměřuje na podporu zemědělství v oblasti Petit Goave. Místní farmáři procházejí tréninkem v pěstitelských metodách, kompostování, hnojení atd.

V srpnu zasahují ČR opět rozsáhlé záplavy, při odstraňování škod ADRA koordinuje více než 2000 dobrovolníků.

2011
ADRA se zapojuje do aktivit Evropského roku dobrovolnictví: účastní se Týdne dobrovolnictví, spoluorganizuje pochody dobrovolníků či vyhlašuje soutěž Dobrovolnictví kamerou.

Po březnovém zemětřesení a následné tsunami v Japonsku ADRA financuje vybavení dočasných příbytků budovaných pro lidi, kteří přišli o své domovy.


Novinky

10. 8. 16

Volná místa-supervize a výcvik koordinátorů dobrovolníků

HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. otvírá nový běh Supervize koord...

16. 7. 16

Dobrovolnická fotosoutěž

je tady! Přihlas své fotografické dílo na téma dobrovolnická práce a vyhra...

23. 6. 16

Podpoříme mladé Dobro-druhy, které baví pomáhat – zapojte se!

Vyhlášení programu Dobro-druzi zaměřeného na rozvoj filantropických aktivi...

10. 6. 16

Pomocníci se našli díky Databázi dobrovolnických příležitosí

Ve středu 8. června jsme se sešli na zahradě DS Zvonková v Praze 10 na akc...

30. 5. 16

Dobrovolnicví jako důležitý signál pro personalisty

Dobrovolnické působení hraje také nezanedbatelnou roli při rozhodování per...

14. 5. 16

Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020

Zásadní materiál o podpoře neziskového sektoru z vládních kruhů obsahuje v...

10. 5. 16

Deset let Amelie a zajímavosti o jejích dobrovolnících

Newsletter Amelie jaro 2016

28. 4. 16

Dobrovolnik.cz na NGO marketu

Restart portálu DObrovolnik.cz a Databáze dobrovolnických příležitostí, na...

22. 4. 16

DOBROVOLNICTVÍ V OLYMPIJSKÉM PARKU

V srpnu otevře Český olympijský výbor při příležitosti her v Riu park u vo...

13. 4. 16

Jarní úklidy přírody v celé ČR

Kromě akce UKLIĎME ČESKO, která se uskuteční tuto sobotu 16. dubna a stále...

1. 4. 16

Finance pro DC na Vysočině

Dobrovolnická centra na Vysočině můžou žádat o krajskou dotaci. Rozděleno ...

21. 3. 16

Ukliď skládku, vyhraj kameru!

Ukliďme svět, ukliďme Česko ve spolupráci s firmou Canon vyhlašují soutěž ...